ระบบตรวจสอบครุภัณฑ์

(ต่ออายุครุภัณฑ์ประเภทคอมพิวเตอร์และแท็บเล็ต)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจำปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)
User-internet
password
เข้าสู่ระบบ Admin